tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Barotex Việt Nam thông báo kết quả Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2018
09/10/2018

Barotex Việt Nam thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tài liệu liên quan: 1. Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 2. Biên bản họp ĐHCĐ bất thường 2018 3. Nghị quyết Đại Hội ĐCĐ Bất thường năm 2018