tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Thông báo về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
02/06/2017
Ngày 31/05/2017, Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 09.05.2017/NQ-HĐQT v/v “Thông qua việc tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017” với các nội dung cụ thể như sau:

- Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến, bằng văn bản.

- Nội dung Đại hội: Thông qua các Báo cáo kết quả HĐKD năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2017; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; Các Tờ trình của HĐQT với Đại hội đồng cổ đông liên quan hoạt động của Công ty năm 2016 – 2017 và một số nội dung khác liên quan (nếu có).

Hội đồng quản trị xin được thông báo đến Quý cổ đông để biết và thực hiện.

Các tài liệu đính kèm:
Nghị quyết tổ chức ĐHCĐ năm 2017
Biên bản kiểm phiếu
Phiếu biểu quyết
—-
Các Tài liệu Đại hội được đăng tải công khai tại đây!

---------------------------

Tags: Barotex,