tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Khi nào Việt Nam phải thông qua luật bảo vệ Lao động tiêu chuẩn của ILO?
06/11/2015

Nay chúng ta có cơ hội xem xét nội dung chi tiết của cả Hiệp định TPP, nên cũng khó có thể tránh được trường hợp mọi người có cái kết luận khác nhau. Kết luận và phân tích dưới đây là hoàn toàn theo sự hiểu biết của tôi (Quan sát viên TPP).

Toàn bộ Chương 19 (Chapter 19) là dành riêng cho vấn để quyền người lao động

  • TPP không đòi hỏi Việt Nam phải thông qua luật bảo vệ người lao động lúc nào, chỉ nói là có trách nhiệm phải thông qua thôi. Theo thoả thuận, VN có trách nhiệm phải thông qua các luật bảo vệ lao động đúng theo định nghĩa của ILO khi là thành viên của TPP và Bộ luật dó phải bảo vệ các quyền như sau: Công đoàn độc lập, Xóa bỏ lao động cưỡng bách – Xóa bỏ lao đông trẻ em, và Xóa bỏ Kỳ thị về cơ hội nghề nghiệp (Chapter 19.3.1 (a-d)).
    • Nhưng trái lại, Điều Khoản 19.13.1- Quy định sau 90 ngày hiệp định có hiệu lực, nước đó (Việt Nam) phải thành lập 1 văn phòng hoặc Nhân viên Liên Lạc (Contact Points) trong Bộ Lao động để thi hành các điều khoản TPP. Mọi thành viên (12 nước) phải có trách nhiệm thông báo với nhau mỗi khi Nhân viên Liên Lạc này bị thay đổi.
  • 1 năm sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua TPP và có hiệu lực, thì Điều khoản 19.12.1 quy định: Việt Nam phải thành lập Hội đồng hoặc Uỷ ban Lao động (Labor Council), các thành viên trong đó sẽ là nhân viên cao cấp của chính phủ hoặc người trong cấp bộ trưởng. Và trong năm đầu họ phải có ít nhất 1 buổi họp.

KẾT LUẬN: Theo nhận xét, hiện giờ vẫn chưa có dấu hiệu Quốc hội Việt Nam đã có thảo luận về luật lao động mới trong khi Mỹ có thể thông qua TPP thời điểm giữa năm tới, hoặc sớm hơn. TPP vẫn có thể có hiệu lực nếu Mỹ, Nhật, Úc, Singapore, Canada (hiện giờ đã là chắc rồi) và thêm 1 nước nào nữa thông qua.

(Nhiệm vụ của CONTACT POINT hoặc Văn Phòng Liên Lạc và Uỷ Ban Lao Động sẽ thảo luận sau)

David HA - Quan sát viên TPP

---------------------------

Tags: