tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)

BAROTEX VIETNAM INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY

Address : 100 Thai Thinh Str., Dong Da, Ha Noi, Vietnam

Phone : (84-4) 38572216

Fax : (84-4) 38573036

Email : info@barotex.com.vn

Website : www.barotex.com.vn

Contact information

Please fill out the below contact form. We will keeping touch and send you the feedback soon

Name / Họ tên (*)

Email (*)

Phone / Điện thoại (*)

Address / Địa chỉ

Subject / Tiêu đề

Your Message / Ý kiến