tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Nghị định cuối cùng hướng dẫn Luật đầu tư
06/01/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 135/2015/NĐ-CP về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, theo đề nghị của NHNN. Nghị định quy định chi tiết việc thực hiện hình thức đầutư gián tiếp ra nước ngoài theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 Luật Đầu tư.