tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Barotex Vietnam thông báo kết quả Đại hội ĐCĐ năm 2020
20/05/2020

Barotex VN thông báo kết quả Đại hội ĐCĐ năm 2020 Xem file đính kèm theo đây: 1. Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ 2020 2. Biên bản họp ĐHCĐ 2020 3. Nghị quyết ĐHCĐ 2020