tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2020
08/05/2020

Danh sách tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2020

1. Báo cáo tổng kết kinh doanh 2019, phương hướng 2020

2. Báo cáo tài chính hợp nhất 2019

3.Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2019, kế hoạch 2020

4. Tờ trình cớ cấu, đề cử và bầu thành viên HĐQT

5. Tờ trình trả phụ cấp và thù lao HĐQT

6. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

7. Công văn gửi cổ đông tại ĐHĐCĐ năm 2020

8. Phiếu biểu quyết bằng văn bản 2020

9. Đơn đề cử HĐQT 2020 – 2025

---------------------------

Tags: