tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
13/04/2020

Chủ tịch Hội đồng quản trị xin thông báo

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam

- Căn cứ kết luận Hội đồng Quản trị Công ty CP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam

Quyết Định: Tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Xem Chi tiết Nghị Quyết

---------------------------

Tags: Barotex,