tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Barotex Việt Nam thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
07/05/2019

Bạn TK xin gửi đến các Ông/Bà các tài liệu liên quan đến kết quả ĐHĐCĐ năm 2019, để báo cáo. Các tài liệu gồm:

1. Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ năm 2019

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019

3. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

---------------------------

Tags: Barotex,