tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Barotex Việt Nam tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2019
16/04/2019

Tài liệu phục vụ Đại hội

1. CV lấy ý kiến cổ đông (HĐQT)

2. Báo cáo tổng kết HĐKH năm 2019 – KH năm 2019

3. Tờ trình trả phụ cấp, thù lao HĐQT năm 2019

4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuân 2018 – KH năm 2019

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

6. BC Ban kiểm soát năm 2018

7. Bảng cân đối kế toán năm 2018

8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020

9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Cty năm 2019

---------------------------

Tags: Barotex,