tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Barotex Việt Nam thông báo kết quả Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2018
09/10/2018

Barotex Việt Nam thông báo kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Tài liệu liên quan:

1. Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

2. Biên bản họp ĐHCĐ bất thường 2018

3. Nghị quyết Đại Hội ĐCĐ Bất thường năm 2018

---------------------------

Tags: Barotex,