tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Nghị Quyết của HĐQT về việc: Tổ chức Đại hội ĐCĐ năm 2018
18/05/2018
Ngày 15/05/2018Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số06.05.2018/NQ-HĐQT v/v “Thông qua việc tiến hành tổ chức Đạihội đồng cổ đông thường niên năm 2018” với các nội dung cụ thể như sau:

Hình thức tổ chức Đại hội: Đại hội trực tuyến, bằng văn bản.

Nội dung Đại hội: Thông qua các Báo cáo kết quả HĐKD năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Các Tờ trình của HĐQT với Đại hội đồng cổ đông liên quan hoạt động của Công ty năm 2017 – 2018 và một số nội dung khác liên quan (nếu có).

Hội đồng quản trị xin được thông báo đến Quý cổ đông để biết và thực hiện.

Các tài liệu đính kèm:
Nghị Quyết của HĐQT về việc: Tổ chức Đại hội ĐCĐ năm 2018

---------------------------

Tags: Barotex,