tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Thông báo kết quả lấy “Phiếu biểu quyết” thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2016 – 2020
26/12/2017

Thông báo kết quả lấy “Phiếu biểu quyết” thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

2. Nghị Quyết của HĐQT về việc miễn nhiệm, bầu thay thế TV HĐQT, nhiệm kỳ 2016 – 2020

---------------------------

Tags: