tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Barotex VN tổ chức Đại hội ĐCĐ bất thường v/v lấy ý kiến miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2016 – 2020
06/12/2017

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

2. Phiếu xin ý kiến ĐHCĐ

3. Sơ yếu lý lịch người ứng cử

---------------------------

Tags: Barotex,