tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Thông báo kết quả Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2017
28/06/2017

Tài liệu đi kèm:

1. Nghị quyết Đại hội ĐCĐ năm 2017

2. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội ĐCĐ năm 2017

3. Biên bản họp Đại hội ĐCĐ năm 2017

---------------------------

Tags: