tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Tài liệu đại hội ĐCĐ năm 2017
02/06/2017

Tài liệu đại hội ĐCĐ năm 2017

 

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017

2. Bảng cân đối kế toán, KQKD hợp nhất năm 2016

3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, KH 2017

4. Tờ trình trả phụ cấp và thù lao HĐQT, BKS năm 2017

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

---------------------------

Tags: