tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Hiệp định TPP – Sở hữu trí tuệ (Phần 8)
16/11/2015

Mục J: Các điều khoản cuối cùng

1. Trừ khi được qui định trong Mục QQ.A.10bis và các khoản 2 – 4, mỗi Bên phải thi hành các điều khoản trong Chương này ngay khi Hiệp định có hiệu lực.

2. Trong suốt những giai đoạn liên quan được qui định dưới đây, không có Bên nào được sửa đổi giải pháp hiện hữu hoặc thông qua một giải pháp mới vốn không mấy phù hợp với nghĩa vụ của mình dưới những điều khoản được dẫn chiếu dưới đây hơn là những giải pháp đã đi vào hiệu lực kể từ ngày Hiệp định này được ký kết. Điều khoản này không ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của một Bên theo điều ước quốc tế.

3. Đối với nghĩa vụ trong phạm vi giai đoạn chuyển tiếp, một Bên phải thực thi hoàn toàn nghĩa vụ của mình dưới những điều khoản trong Chương này không trể hơn hạn cuối của giai đoạn được nêu dưới đây bắt đầu từ ngày Hiệp định có hiệu lực.

(e) Trường hợp của Việt Nam:

(i) Đối với Mục QQ.A.8.2(a)(Budapest), 2 năm;

(ii) Đối với Mục QQ.A.8.2(e) – (f) (WCT và WPPT), 3 năm;

(iii) Đối với Mục QQ.C.1 (Các loại dấu hiệu có thể đăng ký như nhãn hiệu cầu chứng), 3 năm;

(iv) Đối với Mục QQ.E.12.3-4, 3 năm;

(v) Đối với Mục QQ.E.13, 5 năm;

(vi) Đối với Mục QQ.E.17, 3 năm;

(vii) Đối với Mục QQ.E.14.2, 5 năm;

(viii) Đối với Mục QQ.G.6 (a), 5 năm;

(ix) Đối với Mục QQ.H.6.6(b), 3 năm;

(x) Đối với Mục QQ.H.6.6(b), 2 năm;

(xi) Đối với QQ.I, 3 năm;

(xii) Đối với QQ.H.7.6 (h), 3 năm;

(xiii) Đối với Mục QQ.H.7.2 (thông tin bản quyền), 3 năm;

(xiv) Đối với Mục QQ.H.9.1 (các biện pháp hình sự đối với tín hiệu vệ tinh), 3 năm;

(xv) Đối với Mục QQ.H.9.3 (tín hiệu cáp), 3 năm;

(xvi) Đối với Mục QQ.H.8.2-3 (các biện pháp hình sự đối với bí mật thương mại), 3 năm;

(xvii) Đối với QQ.H.7.4, 3 năm;(xx) Đối với Mục QQ.H.7.2 (xuất khẩu trên qui mô thương mại), 3 năm;

(xviii) Đối với Mục QQ.H.7.1 (b), 3 năm;

(xix) Đối với Mục QQ.E.16 (bảo vệ dữ liệu), 10 năm;

(xx) Đối với Mục QQ.E.20 (sinh học), 10 năm;

(xxi) Đối với Mục QQ.E.14.2, 5 năm;

(xxii) Đối với Mục QQ.E.14.2, 5 năm;

---------------------------

Tags: tre,