tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Hiệp định TPP – Sở hữu trí tuệ (Phần 1)
28/10/2015

CHƯƠNG QQ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ/QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mục A: Quy định chung

Điều QQ.A.1: Định nghĩa

Trong Chương này, “sở hữu trí tuệ” là các loại sở hữu trí tuệ quy định từ Mục 1 đến 7 Phần II của Hiệp định TRIPS

Điều QQ.A.X: Mục tiêu

Việc bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ cần đóng góp vào việc thúc đẩy đổi mới công nghệ, chuyển giao và phổ biến công nghệ, vào việc tạo thuận lợi qua lại của các nhà sản xuất và người sử dụng kiến thức công nghệ, có lợi cho phúc lợi kinh tế xã hội, và tạo ra cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ.

Điều QQ.A.Y: Nguyên tắc

1. Các bên có thể xây dựng hoặc sửa đổi luật và quy định của mình nhằm thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, thúc đẩy các lợi ích công cộng trong các lĩnh vực có tối quan trọng đối với phát triển công nghệ và phát triển kinh tế-xã hội của mình, với điều kiện các biện pháp đó phù hợp với các quy định của Chương này.

2. Các biện pháp thích hợp và phù hợp với các quy định của Chương này có thể sẽ cần thiết để ngăn chặn việc lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu hay việc sử dụng các biện pháp không cần thiết nhằm hạn chế thương mại hoặc ảnh hưởng tiêu cực đến chuyển giao công nghệ quốc tế.

Điều QQ.A.Z: Cách hiểu đối với Chương này

Khi xem xét các mục tiêu chính sách cơ bản của các hệ thống quốc gia, các Bên công nhận sự cần thiết để:

• thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo;

• tạo điều kiện cho việc truyền bá thông tin, kiến thức, công nghệ, văn hóa và nghệ thuật; và

• thúc đẩy cạnh tranh và mở cửa thị trường hiệu quả;

thông qua hệ thống sở hữu trí tuệ của mình, đồng thời tuân thủ các nguyên tắc minh bạch và thủ tục, và có tính đến lợi ích của các nhà đầu tư liên quan, bao gồm cả chủ sở hữu quyền, người cung cấp dịch vụ, người sử dụng và công chúng.

Điều QQ.A.5: Quy định chung, bản chất và phạm vi của các nghĩa vụ

Mỗi Bên phải thi hành các quy định của Chương này. Một Bên có thể, nhưng không có nghĩa vụ, cung cấp một phạm vi bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo quy định pháp luật của mình rộng hơn so với yêu cầu của Chương này, miễn là việc bảo vệ và thực thi đó không trái với các quy định của Chương này. Mỗi Bên sẽ được tự do quyết định phương pháp thích hợp cho việc thực hiện các quy định của Chương này trong phạm vi hệ thống pháp luật và thông lệ của mình.

Điều QQ.A.7: Cách hiểu về một số biện pháp y tế công cộng

1. Các bên khẳng định cam kết của mình đối với Tuyên bố về Hiệp định TRIPS và Y tế công cộng (WT/MIN(01)/DEC/2). Đặc biệt, các bên đã đạt được những hiểu biết sau đây liên quan đến chương này:

(a) Các nghĩa vụ quy định tại Chương này không và không nên ngăn cản một Bên thực hiện biện pháp để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Theo đó, khi nhắc lại cam kết của mình Chương này, các bên khẳng định rằng chương này có thể và nên được hiểu và thực hiện nhằm mục đích ủng hộ quyền của mỗi Bên trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đặc biệt là thúc đẩy việc tiếp cận thuốc cho người dân. Mỗi thành viên đều có quyền xác định thế nào là một tình trạng khẩn cấp quốc gia hoặc các tình huống cực kỳ khẩn cấp khác, trong đó khủng hoảng y tế công cộng, bao gồm cả những trường hợp liên quan đến HIV / AIDS, bệnh lao, sốt rét và các bệnh dịch khác, có thể đại diện cho một trường hợp khẩn cấp quốc gia hoặc các tình huống cực kỳ khẩn cấp khác.

(b) Nhằm công nhận cam kết về việc tiếp cận thuốc được cung cấp theo Quyết định của Đại Hội Đồng ngày 30 tháng 8 năm 2003 về việc thực hiện khoản Sáu của Tuyên bố Doha về Hiệp định TRIPS và Y tế công cộng (WT/L/540) và tuyên bố của Chủ tịch Đại Hội Đồng WTO  kèm theo Quyết định (JOB(03)/177,WT/GC/M/82), cũng như Quyết định về việc sửa đổi Hiệp định TRIPS, được Đại Hội Đồng thông qua ngày 06 Tháng 12 năm 2005, và tuyên bố của Chủ tịch Đại Hội Đồng WTO  kèm theo Quyết định (WT/GC/M/100) (gọi chung là “TRIPS/giải pháp y tế”), chương này không và không nên ngăn chặn việc áp dụng hiệu quả TRIPS/giải pháp y tế.

(c) Đối với những vấn đề nói trên, nếu bất kỳ điều khoản nào của Hiệp định TRIPS bị bãi bỏ hoặc sửa đổi, và việc một Bên áp dụng một biện pháp phù hợp với việc bãi bỏ hoặc sửa đổi các điều khoản đó là trái với các nghĩa vụ quy định tại Chương này, các Bên sẽ lập tức tham khảo ý kiến nhằm sửa đổi Chương này cho phù hợp với việc bãi bỏ hoặc sửa đổi điều khoản của TRIPS.

2. Mỗi Bên phải thông báo việc chấp thuận Nghị định thư sửa đổi Hiệp định TRIPS thực hiện tại Geneva vào ngày 06 tháng 12 2005 cho WTO.

Điều QQ.A.8: Thỏa thuận quốc tế

1. Mỗi Bên khẳng định rằng mình đã phê chuẩn hoặc tham gia các hiệp định sau:

(a) Hiệp ước Hợp tác về bằng sáng chế (1979);

(b) Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp (1967); và

(c) Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật (1971).

2. Mỗi Bên phải phê chuẩn hoặc tham gia vào từng thỏa thuận sau đây (nếu chưa tham gia) trước thời điểm Hiệp định này có hiệu lực đối với các Bên liên quan:

(a) Nghị định thư liên quan đến Hiệp định Madrid về đăng ký nhãn hiệu quốc tế (1989);

(b) Hiệp ước Budapest về Công nhận quốc tế về việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm phục vụ thủ tục về bằng sáng chế (1977), sửa đổi năm 1980;

(c) Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới (1991);

(d) Hiệp ước Singapore về Luật Thương hiệu (2006) ;

(e) Hiệp ước WIPO về quyền tác giả (1996); và

(f) Hiệp ước WIPO về biểu diễn và bản ghi âm (1996).

---------------------------

Tags: TPP, đầu tư,