tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Synthesis of 10 impressive products made of bamboo
17/08/2015

1. Panayaden school, Chiang Mai, Thailand

Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 1
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 2
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 3
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 4
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 5
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 6
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 7
2. The low cost house in Viet Nam
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 8
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 9
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 10
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 11
3. Collection of furniture and cups made from bamboo
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 12Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 13
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 14
4. Teaching and Children’s entertainmen Center, resort Soneva Kiri, Thailand
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 15
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 16
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 17
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 18
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 19
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 20
5. Mini bikes.
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 21
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 22
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 23
6.  Round deck chairs made from bamboo.
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 24Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 25
7. Taiwan Bamboo chair
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 27
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 28
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 29
8. Worm hold in Sìngapore.
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 30
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 31
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 32
9. Stools Hangzhou
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 33
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 34
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 35
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 36
10. Office funiture kits
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 37
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 38
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 39
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 40
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 41
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 43
Tổng hợp 10 tác phẩm làm từ tre ấn tượng nhất trong năm 2013 44

---------------------------

Tags: bamboo, tre,