tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
07/04/2015

THÔNG BÁO

V/v: Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Kính gửi : Quý cổ đông

Công ty CP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty CP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h00 thứ năm, ngày 16.04.2015.

2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 2 – Số 100 Thái Thịnh- Đống Đa- Hà Nội.

3. Thành phần dự Đại hội : Các cổ đông của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam được chốt danh sách đến 31/03/2015.

4. Nội dung Đại hội:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015;

- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;

- Thông qua các Tờ trình:

+Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014

+ Tờ trình về phụ cấp, thù lao của HĐQT và BKS năm 2015.

+ Tờ trình thay đổi thành viên  BKS.

5. Hạn nộp đăng ký tham dự Đại hội:

Quý cổ đông và người được ủy quyền đủ điều kiện tham dự Đại hội vui lòng gọi điện thoại xác nhận tham dự hoặc gửi Giấy ủy quyền cho Ban tổ chức trước 16h00 ngày 14/04/2015 theo địa chỉ:

Công ty Cổ Phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam:

        Địa chỉ: 100 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

        Điện thoại: 04.38573677( máy lẻ số 0)/ 01678873287 (Chị Tuyến)

        Fax: 04.38573036

Sau 16h00 ngày 14 tháng 04 năm 2015, mọi ủy quyền và đăng ký tham dự Đại hội đều không hợp lệ.

Xin đề nghị Quý cổ đông xem tài liệu đại hội được đăng tải trên website Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam – Mục Quan hệ Cổ đông:

http://www.barotex.com.vn/?codongpost=tieng-viet-thong-bao-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2015

---------------------------

Tags: Barotex,