tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Barotex Việt Nam thành công tốt đẹp
20/04/2015

Sáng ngày 16/04/2015, tại Hội trường tầng 2, trụ sở Công ty, số 100 phố Thái Thịnh, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Tp Hà Nội  – Công ty CP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Đại hội được tổ chức khi đã hoàn thành các nội dung kế hoạch năm 2014 theo quy định của Luật định, với sự tham dự của các cổ đông hiện đang sở hữu và đại diện ủy quyền cho 9.790.245 CP, tương ứng với 97,90%  số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã nghe, thảo luận các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội. Các ý kiến của tất cả các cổ đông đều đã được Chủ tịch đoàn giải trình đầy đủ.

Đại hội đã nhất trí thông qua tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đề ra gồm:

1. Thông qua Báo cáo năm 2014 và Định hướng năm 2015 của Hội đồng quản trị.

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

3. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014(đã được kiểm toán).

4. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị.

5. Thông qua kết quả bầu thay đổi Thành viên Ban kiểm soát.

Năm 2014 vừa qua, BAROTEX Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức từ thị trường cạnh tranh chung. Tuy nhiên, nhờ chiến lược phát triển dài hạn hiệu quả, sự đoàn kết trong đội ngũ nhân sự… Công ty CP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam cũng đã đạt được những kết quả đáng mừng , làm tiền để cho việc thực hiện kế hoach định hướng năm 2015 và các năm tiếp theo.

Năm 2015, Đại Hội cổ đông Công ty thống nhất sẽ tiếp tục tập trung vào công tác tái cấu trức doanh nghiệp theo mô hình mới; đồng thời đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu tài sản trên toàn quốc, tập trung tài chính để thực hiện cơ cấu lại danh mục đầu tư, M&A môt cách linh hoạt nhằm gia tăng giá trị tài sản của Công ty, nâng cao hiệu quả , thực hiện hóa lợi nhuận trung hạn và dài hạn của Công ty.

Một số hình ảnh về Đại hội.

Tổng Giám đốc Mai Trần Hưng đọc Báo cáo Đại hội

Ủy viên HĐQT Thái Đoan Trang đọc Tờ trình Đại hội

Trưởng ban kiểm soát đọc Báo cáo

Cổ đông đặt cẩu hỏi chất vấn Chủ tịch đoàn

Ông Đỗ Trung Thiện giải đáp thắc mắc của cổ đông

Ủy viên TT HĐQT Lê Văn Hùng giải đáp ý kiến

Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội

Đoàn Thư ký thông qua biên bản Đại hội

Chi tiết nội dung kết quả Đại hội:

1.Biên bản ĐH ĐCĐ năm 2015

2.Nghị quyết ĐH ĐCĐ năm 2015

3.Thông báo v.v chi tra co tuc 2014

---------------------------

Tags: Barotex, đầu tư,