tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Tài liệu Họp Đại hội đồng cổ đông 2014
08/08/2014

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam trân trọng cung cấp tới Quý Cổ đông Bộ tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông 2014.

Mời Quý Cổ đông download toàn bộ tài liệu tại đây:

1. Báo cáo Đại Hội Cổ Đông 2014

2. Báo cáo Ban kiểm soát 2014

3. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013

4. Tờ trình thù lao HĐQT – BKS 2014

5. Tờ trình thay đổi điều lệ

6. Bảng cân đối kế toán

---------------------------

Tags: Barotex,