tư vấn thương hiệu tư vấn thương hiệu tư vấn chiến lược thương hiệu đơn vị tổ chức sự kiện

Bamboo, Rattan, Vietnam Handicraft, INVESTMENT, Barotex

Barotex

Quên mật khẩu / Lost password? (close)
Exports of agro -forestry – fishery products reached $ 25 billion
20/01/2014

The latest statistics of the Ministry of Agriculture and Rural Development , said exports of agricultural , forestry and fisheries in the month of 11/2013 only estimated at $ 2.42 billion .

Generally eleven May 2013 , the export value of the sector reached U.S. $ 25.25 billion , up 1.5 % from the same period last year . However, most of the major export items such as rice , coffee , tea , cassava … decreased in both price and volume , as much impact from fluctuations in world market prices and influential factors from weather disasters .

Among this , exports of primary agricultural products is estimated at U.S. $ 12.05 billion , down 11.3 % ; seafood export value of USD 6.11 billion , up 9.1 %, export value the main items of forest products was estimated at $ 5.12 billion , up 15.8 % compared to the same period in 2012.

Coffee commodity continues to be the largest decline , with November export volume is estimated at 94 thousand tons , valued at $ 188 million bringing the volume of coffee exports May 11, 2013 is estimated at 1.18 million tonnes and 2.51 billion, down 24.4 % in volume and 24.8 % in value compared to the same period in 2012.

The export price of coffee 10 months of 2013 reached $ 2,138.1 / ton , down 0.26 % compared to the same period in 2012. Germany and the United States continues to be the market two largest consumers of coffee in Vietnam in the first 10 months of the year with market share of respectively 13 % and 10.8 % .

The volume of rice exports in November was estimated at 441 thousand tons , with a value of $ 209 million included rice export volume first 11 months of 2013 is estimated at 6.29 million tons and 2.78 billion, down 16.1 % in volume and 18.8 % in value compared with the same period in 2012.

Besides, tea , rubber and cassava are the industry also tends to decrease in volume and export value over the same period in 2012 . However, the continued growth of the industry last month nuts , wood , pepper , then again there is a significant increase in value .

Cashew export volume in November was estimated at 23 thousand tons with a value of $ 144 million , bringing total exports first 11 months of 2013 reached 238 thousand tons with a value of USD 1.49 billion , up 17 % in volume and increased by 10.1 % in value compared with the same period in 2012.

Similarly , the volume of rubber exports in November was estimated at 120 thousand tons with a value of $ 279 million , with the first 11 months of estimated 2013 rubber exports reached 955 thousand tons with a value of U.S. $ 2.24 billion ; increased by 5.4 % in volume but decreased by 12.2 % in value compared with the same period in 2012.

The fisheries sector continues to be a key export industry for seafood exports in November was estimated at 684 million, bringing the export value of the industry 11 months reached 6.11 billion U.S. dollars in 2013 , up 9.1 % compared with the same period last year .

United States is maintaining seafood import market of Vietnam ‘s largest , accounting for 22 % of total exports . Seafood exports to China , Canada and Thailand also have significant growth with a corresponding increase to reach 58.6 %, 28.2 % , and 8.3 % from the same period in 2012.

In the last months , the Ministry of Agriculture and Rural Development directed the unit to closely monitor changes in supply and demand in the domestic market and the world in order to ensure market balance domestic demand and improve profitability economic development . ansiu� ga�� �� mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA’>Hoa Kỳ duy trì là thị trường nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam, chiếm 22% tổng kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc, Canada và Thái Lan cũng có sự tăng trưởng đáng kể với mức tăng tương ứng đạt 58,6%; 28,2%, và 8,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong những tháng cuối năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các đơn vị theo dõi sát diễn biến cung, cầu thị trường trong nước và thế giới nhằm cân đối thị trường đảm bảo nhu cầu trong nước và nâng cao lợi nhuận kinh tế phát triển ngành

---------------------------

Tags: